E-Eğitim

E-Eğitim Tasarımı

1. Analiz

(İhtiyaç ve sınırlılıkları belirleme)

  • Öğrenenin ihtiyaçlarının belirlenmesi
  • Öğrenme içeriğinin ve öğrenme çevresinin incelenmesi

Bu basamakta neyin öğrenileceğinin tanımlanması yapılmaktadır. Tasarımcı ihtiyacı ve öğrenenlerin hali hazırdaki bilgi, beceri ve davranışları ile olması gereken ya da beklenen davranışlar arasındaki farkı belirler. Başka bir deyişle ihtiyaç analizi yapılır. Sistem analiz edilerek problem ve problemin kaynağı tanımlanır. Sınırlılıklar belirlenir ve problem için olası çözümler düşünülür.

2. Tasarım ve Geliştirme

(ÖĞRENME ETKİLERİ, DEĞERLENDİRME, YÖNETİM VE ORTAMLARI BELİRLEME / ÜRÜN GELİŞTİRME, BİÇİMLEMEYE DÖNÜK DEĞERLENDİRME YAPMA, YENİDEN DÜZENLEME)

  • Programın çıktılarının belirlenmesi ve hedeflerin formüle edilmesi
  • Uygun ölçme ölçütlerinin belirlenmesi ve ölçme araçlarının belirlenmesi
  • Öğretim süreci için en etkili yaklaşımların belirlenmesi

Tasarım basamağında ise nasıl öğrenileceği belirlenir. Analiz aşamasında gelen veriler doğrultusunda, geliştirme stratejisi saptanarak, hedeflere nasıl ulaşılacağı kesinleştirilir. Diğer bir ifadeyle öğretim yöntemi, öğrenme etkinlikleri, değerlendirme sürecinin netleştiği bölümdür. Analiz sürecinde tanımlanan görevler, öğrenme adımlarına ayrılır, bu sayede tasarım daha doğru ve kolay bir şekilde yapılabilir.

Geliştirme basamağında öğretim materyallerinin, öğretimde kullanılacak tüm içeriklerin, görsel senaryonun, eğitim yazılımı ve her türlü destek materyallerinin üretilmesi sürecidir. Ürün bu aşamada geliştirilir.

Analiz ve tasarım aşamasında hazırlanmış detaylı plan işleme konularak öğrenme ortamının bütün bileşenleri geliştirilerek ortam teste hazır hale getirilir.

3. Uygulama ve Değerlendirme

(PLANI UYGULAMAYA KOYMA / UYGULAMAYA KONULAN PLANIN BÜTÜN YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ.)

Öğretim sürecinin etkililiğini (hem öğretim sürecini hem de öğrenenin performansını) test etme ve değerlendirme.

Öğretim sisteminin elde edilen sonuçlara göre düzeltilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.

Bu basamakta ise hazırlanan tasarımın uygulanmaktadır. Bu bölümün amacı tasarlanan öğretimin etkili ve verimli olacak şekilde verilmesidir.

Değerlendirme basamağında ise öğretimin yeterliliğinin belirlendiği, etkisinin ölçüldüğü süreçtir. Tasarımın öğrenme hedeflerini, öğrenen ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı kontrol edilir.


Geliştirdiğimiz içerikler SCORM 1.2, SCORM 2004 ve HTML5 standartları ile uyumludur. Bu formatları açabilen bir LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) sisteminiz varsa hazırladığımız e-öğrenme sisteminizde hatasız çalışacaktır.LMS Kiralama ve Satış

LMS Yönetim Hizmetleri

Video Öğrenme Üretimi

İnfografik Üretimi

Eğitim Oyunları Üretimi